Algemene voorwaarden Saedt-Amusement gevestigd te Groesbeek nader te noemen Saedt-Amusement

1).  Algemeen

a)   Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Saedt-Amusement vervallen.

b)   Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit­ge­voerd, tenzij uit­druk­kelijk anders is overeen­gekomen en dat door Saedt-Amusement schriftelijk is bevestigd.

d)   Afspraken met personeel van Saedt-Amusement binden Saedt-Amusement niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

e)   De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Saedt-Amusement, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar­den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard­clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

f)    Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeen­komst van kracht. Over­een­gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken­male schrif­telijk bevestigd.

g)   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Saedt-Amusement met haar opdracht­gevers te sluiten over­een­komsten en de daaruit voortvloeiende ver­bin­te­nis­sen, zulks met uit­sluiting van andere voor­waarden welke door opdracht­gevers van toe­pas­sing mochten worden verklaard, tenzij schrifte­lijk anders is over­een­ge­komen. Onder opdracht­gever wordt verstaan een ieder die aan Site by Site een opdracht tot advisering over of vervaardiging van internet applicaties, multimedia producties of software wenst te verstrekken of verstrekt, gebruik wenst te maken van haar hostingfaciliteiten en of haar internetapplicaties of daarvan gebruik maakt, dan wel enige over­een­komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

h)   Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Saedt-Amusement slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

i)    Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk', wordt een bericht per E-mail -vooropgesteld dat deze E-mail met een zgn. niet automatisch verzonden ‘reply' is bevestigd- hieraan gelijkgesteld.

Algemene voorwaarden
Copyright Saedt-Amusement MendeX-Dez!gn